jueves, 20 de noviembre de 2014

Yoshiaki Fujikawa And EastAsia Orchestra

Shoyoh Jurin (1984)Personal

Yoshiaki Fujikawa: conductor, reeds
Tetsuji Yoshida: trumpet
Ichiyu Komiya: trumpet
Hiroshi Itaya: trombone
Haruki Satoh: trombone
Kazutoki Umezu: reeds
Keizo Inoue: reeds
Hiroaki Katayama: reeds
Junji Hirose: reeds
Keiki Midorikawa: cello
Takeharu Hayakawa: bass
Sabu Toyozumi: drums
Tatsuji Yokoyama: percussion

NEW LINK  https://www.sendspace.com/file/8gdb7z