martes, 11 de enero de 2011

Gato Libre

Shiro (2009)Personal

Natsuki Tamura: trumpet
Satoko Fujii: accordion
Kazuhiko Tsumura: guitar
Norikatsu Koreyasu: bass


No hay comentarios: